STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

JRG BŁONIE

OSP W POWIECIE

FORUM DYSKUSYJNE

KIEROWNICTWO

TELEFONY DO KP

WYDZIAŁ OPERACYJNY

PSK ZACHÓD

REGULAMIN PSK

REJONY CHRONIONE

NUMER 112

SŁUŻBA PREWENCJI

ZAGROŻENIA POWIATU

KWATERMISTRZOSTWO

ZAMÓWIENIA PUBLICZ.

KADRY

REGULAMIN KP PSP

EMERYCI I INNI

HISTORIA KP PSP

MIEJSCOWOŚCI

STATYSTYKI

DOJAZD

LINKI

ELEKT. SKRZYNKA POD.

KSIĘGA GOŚCI

PETYCJECHARAKTERYSTYKA POWIATU

I ANALIZA ZAGROŻEŃ

     WYSTĘPUJĄCYCH NA TERENIE DZIAŁANIA

  KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  

W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM 

I  CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

1. Położenie geograficzne, powierzchnia, zaludnienie

Powiat warszawski zachodni położony w bezpośrednim sąsiedztwie /stolicy państwa/ m. st. Warszawa -po zachodniej jej części, w centralnej części województwa mazowieckiego.

W skład powiatu wchodzą następujące jednostki administracyjno-terytorialne:

            - Miasta i Gminy: Ożarów Mazowiecki, Błonie, Łomianki;

            - Gminy: Stare Babice, Izabelin, Leszno, Kampinos.

  Powiat warszawski zachodni graniczy z rejonami - obszarami działania następujących Komend Powiatowych PSP województwa mazowieckiego:

- od strony wschodniej                - KM PSP Warszawa,

- od strony południowej               - KP PSP Pruszków; KP PSP Grodzisk Maz.

- od strony zachodniej                 - KP PSP Sochaczew,

- od strony północnej                   - KP PSP Legionowo; KP PSP Nowy Dwór Maz.

Dane charakterystyczne:

·      Powierzchnia powiatu – 53 264 ha.

·      Ilość ludzi zamieszkałych na terenie powiatu szacuje się na ok. – 107 tys. osób.

·      Powierzchnia użytków rolnych – 49 %, powierzchnia lasów – 26,5 %.

·       Gęstość zaludnienia – 160 osób/km2

·      Gęstość zaludnienia w granicach miast i gmin (osób/ km2):

Miasto Ożarów Maz.                 1000    3000,

Gmina Ożarów                           100     500,

Miasto Błonie                           1000    3000,

Gmina Błonie                               50      100,

Gmina Izabelin                           100      500,

Gmina Stare Babice                    100      500,

Gmina Leszno                              50      100,  

Gmina Kampinos                            0        50.  

2. Charakterystyka gmin powiatu warszawskiego zachodniego z uwzględnieniem innych zagrożeń.

Ogólna charakterystyka gminy Łomianki

Gmina Łomianki usytuowana jest w środkowej części woj. mazowieckiego, północno - wschodniej powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Gmina sąsiaduje:

- od strony zachodniej z gminą Czosnów,

- od strony południowej gminą Izabelin,

- od strony północnej-wschodniej z gminą Jabłonna poprzez rzekę Wisłę,

- od strony południowej z miastem Warszawa

Zaludnienie gminy wynosi ok. 20 000 osób.

Powierzchnia gminy- 3800 ha, powierzchnia zalesienia 375 ha co stanowi 10,1% powierzchni całej gminy, ponadto zadrzewienia 
i zakrzaczenia występują na powierzchni 57 ha.

Samo miasto Łomianki zajmuje powierzchnię 940 ha, powierzchnia zalesienia - 8 ha, a zakrzewienia i  zakrzaczenia 
wynoszą 2 ha.

Zagrożenia występujące na terenie gminy wynikają głównie z:

-          dużej ilości małych zakładów produkcyjnych, usługowych i warsztatowych,

-          przebiegu przez obszar gminy trasy szybkiego ruchu Warszawa-Gdańsk (E7),

-          zakłady produkcyjne i inne obiekty.

Utrudnienia w podejmowaniu w pełni skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy mogą wynikać głównie 
z odległości dojazdu jednostek Państwowej Straży Pożarnej do potencjalnych zdarzeń w obrębie gminy - ok. 20 km, a odległość od najbliższych jednostek PSP do granic gminy wynosi odpowiednio 6 km od JRG nr 11 w Warszawie i 8 km od JRG nr 6 
w Warszawie.

Ogólna charakterystyka gminy Izabelin

Gmina Izabelin mieści się w środkowo - zachodniej części woj. mazowieckiego oraz północno-wschodniej części powiatu Warszawskiego Zachodniego

Gmina graniczy  z:

-    od strony północnej z gminą Łomianki,

-    od strony północnej z gminą Czosnów,

-    od strony południowej z gminą Stare Babice,

-     od strony zachodniej z gminą Leszno,

-     od strony wschodniej z dzielnicą Warszawa - Bemowo

Zaludnienie gminy wynosi: ok. 8 000 osób.

Powierzchnia gminy - 6498 ha, powierzchnia zalesienia 5200 ha, co stanowi 80% powierzchni całej gminy.

Gmina ta powstała z dniem 01.01.1995 r. z podziału gminy Stare Babice.

W granicach gminy - Kampinoski Park Narodowy - obszar leśny zaliczany do I klasy zagrożenia /najwyższej/.

Uprzemysłowienie terenu gminy - niewielkie.

Obiekty stwarzające potencjalne zagrożenie pożarowo -ekologiczne to przede wszystkim:

-          Baza magazynowa 101 w Mościskach (Baza Paliw Płynnych PKN „ORLEN” S.A.)           

Ogólna charakterystyka gminy Stare Babice

Gmina Stare Babice położona jest w środkowo - zachodniej części woj. mazowieckiego, północno-środkowej części powiatu warszawskiego zachodniego.

Gmina sąsiaduje z:

- od strony wschodniej z dzielnicą Warszawa - Bemowo,

- od strony północnej z gminą Izabelin,

- od strony południowej z gminą Ożarów Mazowiecki,

- od strony zachodniej z gminą Leszno.

Zaludnienie gminy wynosi ok. 11 500 osób.

Powierzchnia gminy - 6349 ha, powierzchnia zalesienia wynosi 20 % powierzchni całej gminy.

Wiodącą działalnością na terenie gminy jest rolnictwo oraz działalność handlowo-usługowa połączona z drobną wytwórczością.

Największe skupisko obiektów związanych z w/w działalnością znajduje się w najbliższym sąsiedztwie Warszawy. Im dalej na zachód gminy obserwuje się zwiększoną ilość gospodarstw rolnych.

Uprzemysłowienie terenu gminy jest niewielkie.

Ogólna charakterystyka gminy Leszno

Gmina Leszno położona jest w środkowo - zachodniej części woj. mazowieckiego, środkowo-północnej części powiatu warszawskiego zachodniego.

Gmina Leszno sąsiaduje z:

- od strony północnej z gminą Czosnów,

- od strony północno-wschodniej z gminą Stare Babice i Izabelin,

- od strony południowo-wschodniej z gminą Ożarów Mazowiecki,

- od strony południowej z gminą Błonie,

- od strony zachodniej z gminą Kampinos,

- od strony północno-zachodniej z Gmina Leoncin.

Zaludnienie gminy wynosi ok. 8000 osób.

Powierzchnia gminy wynosi 12503 ha, z czego lasy zajmują 4851 ha oraz obszary zadrzewione 409 ha.

Gmina Leszno jest typową gminą rolniczą. Ponadto obszar gminy pokrywają lasy Kampinoskiego Parku Narodowego - obszary 
o potencjalnym zagrożeniu pożarami przestrzennymi.

Ogólna charakterystyka gminy Kampinos

Gmina Kampinos położona jest w zachodniej  części powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Gmina Kampinos sąsiaduje z:

- od strony północnej z Gminą Leoncin,

- od strony  wschodniej z Gminą Leszno,

- od strony południowej z Gminą Teresin,

- od strony południowo-zachodniej z Gminą Sochaczew,

- od strony północno-zachodniej z Gminą Brochów.

Zaludnienie gminy wynosi 4000 osób.

Powierzchnia gminy wynosi 8425 ha, z czego lasy zajmują 2901 ha.

Gmina Kampinos jest typowym terenem rolniczym z niewielką ilością zakładów produkcyjnych. Przeważa zabudowa jednorodzinna w niewielkim procencie o konstrukcji 
i pokryciach palnych.

Teren gminy obejmuje lasy Kampinoskiego Parku Narodowego, które zaliczone są do I Kategorii Zagrożenia Pożarowego 
i zagrożone są pożarami przestrzennymi.

Zagrożenie pożarowo - ekologiczne stwarza także przechodzący przez teren gminy

-          ropociąg z Płocka do Mościsk.

Ogólna charakterystyka gminy Błonie

Gmina Błonie znajduje się w zachodnio-południowej części powiatu warszawskiego zachodniego.

Gmina Błonie sąsiaduje z:

- od strony północnej z gminą Leszno,

- od strony wschodniej z gminą Ożarów Mazowiecki,

- od strony południowo-wschodniej z gminą Brwinów,

- od strony południowej z gminą Grodzisk,

- od strony południowo-zachodniej z gminą Baranów,

- od strony zachodniej z gminą Teresin.

Zaludnienie gminy Błonie wynosi ok. 20 000 osób.

Powierzchnia gminy wynosi 8584 ha, z czego lasy zajmują 14 ha.

Gmina Błonie to głównie teren upraw rolniczych, przetwórni owocowo - warzywnych i drobnej wytwórczości.

Ogólna charakterystyka miasta i gminy Ożarów Mazowiecki.

Miasto i gmina Ożarów Mazowiecki znajduje się we wschodnio-południowej części powiatu warszawskiego zachodniego.

Gmina sąsiaduje z:

- od strony północnej z gminą Stare Babice,

- od strony wschodniej z dzielnicą Warszawa - Bemowo,

- od strony południowo-wschodniej z dzielnicą Warszawa - Ursus,

- od strony południowej z miastem Pruszków i  gminą Brwinów,

- od strony zachodniej z gminą Błonie,

- od strony północnej z gminą Leszno.

Zaludnienie gminy wynosi ok. 19 000 osób.

Powierzchnia gminy wynosi 7134 ha, z czego lasy zajmują 20 %.

Gmina Ożarów Mazowiecki położona jest przy dwóch trasach komunikacyjnych: kolejowej Warszawa - Poznań oraz samochodowej w tym samym kierunku. Położenie takie spowodowało szybki rozwój przedsiębiorstw prywatnych o charakterze handlowo - usługowym. Oprócz tego na terenie gminy mocno rozwinęło się rolnictwo głównie ukierunkowane na uprawę warzyw.

3. Wody powierzchniowe w powiecie

Wzdłuż północnej granicy terenu powiatu warszawskiego zachodniego przepływa rzeka Wisła, która jest największą z rzek powiatu warszawskiego zachodniego. Ponadto przez teren powiatu przepływają małe rzeki, tj.: Utrata, Rokitnica, Lipkowska Woda oraz kilka kanałów, zlokalizowanych najczęściej na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego.

4. Uprzemysłowienie

Miasto i Gmina Błonie:

1.       Teren Zakładu „MERA” w Błoniu,

2.       PKS Autotransport S.A. - Baza Transportu Samochodowego w Błoniu,

3.       Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „DAWTONA” w Błoniu.

Gmina Izabelin:

1.      Zakład Produkcji Kosmetyków w Hornówku,

2.      Baza magazynowa 101 w Mościskach (Baza Paliw Płynnych PKN „ORLEN” S.A.)

Gmina Kampinos:

Ze względu na typowo rolniczy charakter, na terenie gminy zlokalizowana jest niewielka ilość małych zakładów produkcyjnych.

Gmina Leszno:

1.       Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „DAWTONA” w Lesznie.

Miasto i Gmina Łomianki:

1.      Fabryka Wyrobów z Proszków Spiekanych „POLMO” w Łomiankach,

2.      Mazowieckie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w Łomiankach.

  Miasto i Gmina Ożarów Maz.:

1.      Teren byłej Fabryki Kabli w Ożarowie Mazowieckim,

2.      Mazowiecka Wytwórnia Wódek i Drożdży „Polmos” S.A. w Józefowie.

Gmina Stare Babice:

1.       Zakład „Libella” w Koczargach Nowych.

5. Gospodarka mieszkaniowa

Gmina Błonie

Na terenie gminy przeważa zabudowa mieszkalna głównie jednorodzinna. Tylko na terenie miasta Błonie występuje wielorodzinna zabudowa, gdzie wysokość budynków nie przekracza 15 m.

Gmina Izabelin

Zabudowa mieszkalna to głównie wolnostojące budynki jednorodzinne parterowe i jednopiętrowe.

Gmina Kampinos

Gmina Kampinos jest typowym terenem rolniczym z niewielką ilością zakładów produkcyjnych. Przeważa zabudowa jednorodzinna w niewielkim procencie o konstrukcji i pokryciach palnych.

Gmina Leszno

Przeważająca zabudowa mieszkalna to przede wszystkim wolnostojące budynki jednorodzinne. W miejscowości Leszno występują budynki mieszkalne wielorodzinne.

Gmina Łomianki

Zabudowa na terenie gminy -rozproszona, indywidualna. Głównie budynki  parterowe lub jednopiętrowe. Znaczna część obiektów budowlanych posiada przeznaczenie
na działalność: gospodarczą, hurtownie, warsztaty, handlowo-usługową i inne firmy usługowe. W mieście Łomianki występują budynki parterowe oraz jednopiętrowe
w zabudowie rozproszonej oraz po stronie wschodniej trasy Warszawa-Gdańsk występują kompleksy budowlane domków jednorodzinnych.

Gmina Ożarów Maz.

Przeważającą zabudowę mieszkalną stanowią wolnostojące budynki jednorodzinne. Ponadto przy ul. Poznańskiej koło byłej Fabryki Kabli „Elektrim” S.A. zlokalizowane są dwa budynki mieszkalne wielorodzinne – wysokie (jedenastokondygnacyjne), 
a na osiedlu „Floriana” w rejonie ulicy Obrońców Warszawy znajduje się skupisko budynków mieszkalnych wielorodzinnych średniowysokich (pięciokondygnacyjnych).

Gmina Stare Babice

Zabudowa mieszkalna to przede wszystkim wolnostojące budynki jednorodzinne.

6. Budynki użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego

1. Zakład dla Niewidomych w Laskach, 05-080 Izabelin k/ Warszawy - obiekty zaliczone do ZL II

2. Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym 05-092 Łomianki, ul. M. Konopnickiej 65.

3. Dom Pomocy Społecznej w Bramkach k. Błonia

4. Dom Pomocy Społecznej w Sadowej, ul. Jagodowa 2

5. Dom Pomocy Społeczne w Pilaszkowie

6. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Dom Samotnej Matki w Laskach, ul. Brzozowa 37, 05-080 Izabelin,

 (przyjęcia tylko dla matek z małymi dziećmi lub kobiet w zaawansowanej ciąży – 15 miejsc),

7. Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Księży Orionistów w Łaźniewie, al. Księży Orionistów 1 (ok. 18 – 20 miejsc dla bezdomnych).

7. Szkoły Podstawowe i Gimnazja:

1.      Szkoła Podstawowa nr 1 Ożarów Mazowiecki ul. Szkolna 2;  Szkolna 3 / Gimnazjum

2.      Szkoła Podstawowa Święcice ul. Poznańska 24

3.      Szkoła Podstawowa Płochocin ul. Lipowa 3 / Gimnazjum

4.      Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Błonie Narutowicza 21

5.      Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3  Błonie ul. Okrzei 3 / Gimnazjum

6.      Szkoła Podstawowa nr 4  Błonie ul. Narutowicza 4 / Gimnazjum

7.      Szkoła Podstawowa nr 1 Błonie ul. Poniatowskiego 19

8.      Zespół Szkół Ogrodniczych  Błonie ul. Piłsudskiego 10 a

9.      Szkoła Podstawowa  Leszno ul. Leśna 13 / Gimnazjum

10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  Leszno ul. Sochaczewska 4

11. Zespół Szkolno Przedszkolny Borzęcin  Duży ul. Warszawska 697

12. Zbiorcza Szkoła Gminna Stare Babice ul. Polna 40

13. Szkoła Podstawowa  Izabelin ul. 3-go maja 42

14. Gimnazjum  Izabelin ul. 3-go maja 49

15. Szkoła Podstawowa w Łomiankach ul Warszawska 73 / Gimnazjum

16. Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim

17. Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym  ul. Akinsa 6 / Gimnazjum

18. Szkoła Podstawowa w Sadowej

19. Szkoła Podstawowa Koczargi Stare ul. Akacjowa 12 / Gimnazjum

20. Szkoła Podstawowa Umiastów ul. Umiastowska 74

21. Szkoła Podstawowa Łazy 54

22. Szkoła Podstawowa Kampinos ul. Szkolna 5 / Gimnazjum

23. Szkoła Podstawowa Bieniewice 133 / Gimnazjum

24. Szkoła Podstawowa Zaborów ul Słoneczna 182 / Gimnazjum

25. Szkoła Podstawowa Czarnów

26. Szkoła Podstawowa dla Niepełnosprawnych Dzieci Józefów ul. Fabryczna 5

8. Przedszkola Gminne i Publiczne:

1.      Przedszkole Niepubliczne ul. Świerkowa 3 Izabelin  

2.      Gminne Przedszkole ul.  3-go Maja 47 Izabelin  

3.      Gminne Przedszkole ul. 3-go Maja 43 Laski  

4.      Przedszkole Publiczne nr 1 ul. Polna 22 Leszno  

5.      Przedszkole ul. Polna 40 Stare Babice  

6.      Przedszkole przy ZDH i AR Radzików 

7.     Przedszkole Sióstr Salezjanek ul. Warszawska 152 Łomianki  

8.      Przedszkole Sióstr Niepokalanek ul. Sobieskiego 2 Buraków

9.      Przedszkole Publiczne w Łomiankach  

10.    Przedszkole Niepubliczne Łomianki ul. Warszawska 126  

11.     Państwowe Przedszkole nr 1 Błonie ul. 3-go Maja 10  

12.     Przedszkole nr 2 „Promyczek” Błonie ul. Piłsudskiego 25 a  

13.     Przedszkole nr 3 Błonie ul. Poniatowskiego 12 b  

14.     Przedszkole nr 4 Błonie ul. Grodziska 15  

15.     Przedszkole nr 5 im. Kubusia Puchatka w Radzikowie  

16.     Przedszkole nr 6 w Bieniewicach,  

17.     Przedszkole Niepubliczne Sióstr Urszulanek Ożarów Mazowiecki ul. Zamoyskiego 21/23  

18.     Przedszkole nr 1  Ożarów Mazowiecki ul. Obrońców Pokoju 11a  

19.     Przedszkole nr 2  Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 15

 9. Kościoły

Gmina Błonie

K. Świętej Trójcy, Błonie ul. Jana Pawła II 5

K. Narodzenia Pańskiego, Błonie ul. Powstańców 8 a

K. Parafialny w Rokitnie

K. Św. Maksymiliana w Bramkach

K. pod wezw. Św. Antoniego w Łaźniewie

Gmina Ożarów Maz.

K. pod wezw. Miłosierdza Bożego, Ożarów Maz.ul. Poznańska 183  

K. Królowej Apostołów, Ołtarzew, ul. Kilińskiego 20

K. Św. Wojciecha, Płochocin, ul. Łąkowa 7  

Gmina Izabelin

K. Św. Franciszka z Asyżu,  Izabelin ul. 3 Maja 78

K. Parafialny Matki Bożej Królowej Meksyku; Laski, ul. 3-go Maja 40/42  

K. Matki Bożej Anielskiej, Laski, teren Zakładu dla Niewidomych

Gmina Stare Babice

K. Wniebowzięcia NMP, Stare Babice, ul. Rynek 17

K. p.w. Sw. Wincentego Ferreriusza, Borzęcin Duży, ul. Warszawska

K. p.w. Św. Rocha; Lipków 112

K. w Bliznem Łaszczyńskiego ul. Przejazd

Gmina Leszno

K. Św. Jana Chrzciciela, Leszno ul. Warszawska 1

K. Starokatolicki Mariawitów, Leszno, ul. Sochaczewska 67

K. Św. Anny parafii Nawiedzenia NMP, Zaborów ul. Kościelna 1

Gmina Kampinos

K. Wniebowzięcia NMP, Kampinosie, ul. Chopina 22  

K. Św. Doroty, Zawady 22

Gmina Łomianki

K. Św. Małgorzaty, Łomianki, ul. Warszawska 121

K. Św. Marka Ewangelisty; Dąbrowa Leśna, ul. Żywiczna 2

K. Błogosławionej Marceliny Darowskiej, Buraków, ul. Sobieskiego 1

10. Infrastruktura techniczna

  ·        elektroenergetyka  

Obiekty energetyki i łączności o znaczeniu krajowym lub regionalnym

Stacja trafo 110/15 kV - Łomianki ul. Kolejowa

Telekomunikacja Polska S.A.- Ożarów Mazowiecki

Rejon Telekomunikacyjny Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 127a

·        gazownictwo

Trasy przebiegu gazociągów wysokiego ciśnienia:

-    Gminie Leszno – jedna linia,  stacja redukcyjna Leszno,

-    Gminie Błonie – dwie linie, stacje redukcyjne: Radonice – Kłudzienko, Błonie i Kopytów,

-    Gminie Ożarów – jedna linia, stacje redukcyjne: Ożarów i Święcice

  ·        drogi publiczne przebiegające przez teren powiatu warszawskiego zachodniego 

  a)        krajowe:

1.          Warszawa – Poznań  

2.          Warszawa – Gdańsk

b)        wojewódzkie:

1.    Grodzisk Maz. - Nowy Dwór Maz.  

2.    Warszawa – Sochaczew  

3.      Nadarzyn - Brwinów – Błonie  

4.      Kostowiec – Grodzisk Maz. – Błonie – Leszno - Nowy Dwór Maz.

Wymienione trasy drogowe przebiegają przez najbardziej zurbanizowane,i najgęściej zaludnione tereny powiatu warszawskiego zachodniego, 

tj. teren gmin Łomianki, Ożarów Mazowiecki, Błonie.

·        transport kolejowy

Transport kolejowy na linii Warszawa - Ożarów Mazowiecki - Błonie - Sochaczew -Łowicz - Poznań, przechodzącej przez środek gmin Błonie i Ożarów Maz.

dotyczy zarówno przewozów towarowego (w tym TSP), jak też osobowego, lokalnego, krajowego i międzynarodowego.

Wymieniona trasa kolejowa przebiega przez najbardziej zurbanizowane i najgęściej zaludnione tereny powiatu warszawskiego zachodniego

tj. teren gmin Ożarów Mazowiecki oraz gminę Błonie.

II.    OCENA ZAGROŻEŃ 

 ZAGROŻENIA MIEJSCOWE

 Wykaz obiektów, które mogą spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska

Zagrożenie dla miejscowej ludności oraz dla środowiska stanowić mogą zakłady:

·        Baza magazynowa 101w Mościskach; Baza Paliw Płynnych PKN „ORLEN” S.A., ul. Estrady 8  05-080 Izabelin.

·        Mazowiecka Wytwórnia Wódek i Drożdży Polmos Spółka Akcyjna Józefów k\Błonia, ul. Fabryczna 1, 05-860 Płochocin.

Wykaz budowli szczególnie zagrożonych katastrofami

·        Brak takich budowli na terenie powiatu.

 Wykaz tras kolejowych, po których przewożone są materiały niebezpieczne

Warszawa – Poznań - Paliwa 3700  ( ton rocznie )

Transport kolejowy na linii Warszawa - Łowicz przechodzącej przez środek gmin Błonie i Ożarów Maz. dotyczy zarówno przewozów towarowego (w tym TSP), jak też osobowego, lokalnego, krajowego i międzynarodowego.

Zarówno wymienione trasy drogowe jak i kolejowe przebiegają przez najbardziej zurbanizowane i najgęściej zaludnione tereny powiatu warszawskiego zachodniego tj. gminy Ożarów  Mazowiecki i Błonie.

Wykaz tras drogowych, po których przewożone są materiały  niebezpieczne

Warszawa - Poznań - paliwa - 140 ( ton rocznie )

Grodzisk Maz. - Nowy Dwór Maz. - paliwa - 95  

Warszawa - Sochaczew - paliwa - 80  

Warszawa - Gdańsk - paliwa - 160  

Nadarzyn - Brwinów - Błonie - 50 - paliwa

·        Transport samochodowy substancji chemicznych w kierunku wschód–zachód odbywający się międzynarodową trasą E-30 
z Warszawy do Poznania 

przez teren gmin Ożarów i Błonie.  

W kierunku północ – południe substancje chemiczne przewożone są następującymi drogami: 

Nadarzyn – Otrębusy – Błonie, Kostowiec – Grodzisk Maz. – Błonie – Leszno - Nowy Dwór Maz.  

Wykaz parkingów dla transportu drogowego materiałów niebezpiecznych

·        Parking dla cystern oczekujących przy BAZIE MAGAZYNOWEJ 101 PKN „ORLEN” przy ul. Estrady 8 w Mościskach.

Wykaz kompleksów leśnych I kategorii zagrożenia pożarowego; analiza ochrony przeciwpożarowej obszaru Kampinoskiego Parku Narodowego

  Podział administracyjny.

Kampinoski Park Narodowy zajmuje obszar 35 699 ha z czego 27 017 ha to obszar leśny, w tym 25 774 ha lasów w zarządzie KPN, rozpościera się na terenie ośmiu gmin województwa warszawskiego. Cały obszar Parku zaliczony jest do pierwszej kategorii zagrożenia pożarowego.

Administrowany teren podzielony jest na 3 obręby i 17 obwodów:

Charakterystyka obszarów leśnych

O dużym zagrożeniu pożarowym decyduje znaczna przewaga zwartych drzewostanów sosnowych na suchych siedliskach, duży udział drzewostanów młodych, występowanie łatwopalnych podszytów, głównie jałowca, oraz grubej słabo rozłożonej warstwy ścioły sosnowej ( igliwia ), która przy słonecznej pogodzie szybko traci wewnętrzną wilgotność i staje się bardzo podatna na czynnik zapalny.

Drzewostan sosnowy zajmuje ok. 80% powierzchni lasów w siedliskach boru suchego i świeżego przy udziale ok. 40% I i II klasie wieku.

Konfiguracja terenu odznacza się występowaniem suchych, wysokich wałów wydmowych porośniętych drzewostanem, bezpośrednio sąsiadujących z terenami bagiennymi i torfowymi, co jest jednym z podstawowych walorów, które zadecydowały 
o utworzeniu Parku Narodowego, i są walorem przyciągającym ruch turystyczny. Jednakże z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej jest to cecha w poważnym stopniu utrudniająca prowadzenie skutecznych działań prewencyjnych 
i operacyjnych ( niedostępność terenu, brak zaopatrzenia w wodę itp.)

Park z racji swego położenia w pobliżu warszawskiej aglomeracji, odwiedzany jest rokrocznie przez ok. milion turystów. Ponadto w granicach parku znajduje ponad 60 wsi.

Wewnątrz kompleksów leśnych w zasadzie brak jest możliwości zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych. Punkty czerpania wody zlokalizowane są głównie na obrzeżach kompleksu leśnego. Do tych celów wykorzystuje się najczęściej cieki wodne i kanały oraz zagłębienia terenu. Niekorzystnym zjawiskiem jest obniżanie poziomu wód gruntowych co powoduje wysychanie zbiorników 
i obniżenie poziomu lustra wody w zbiornikach przeciwpożarowych. Jako uzupełnienie zaopatrzenia wodnego wykorzystywane są hydranty zlokalizowane przy wodociągach w miejscowościach na obrzeżach parku.

Podstawowym systemem łączności jest łączność bezprzewodowa obejmująca swoim zasięgiem wszystkich pracowników KPN, jednostki administracyjne, sprzęt samochodowy techniczny i specjalistyczny.

 Łączność alarmowo-dyspozycyjna zorganizowana jest w relacji z :

-          PAD KPN, PA obrębu , Leśnictwo, dostrzegalnia ,

-          służby patrolowe, pracownicy leśni.

Łączność współdziałania  realizowana jest poprzez:

-          PAD KPN , WSKR KW PSP, PSK KR PSP

-          IBL, RDLP, baza lotnicza.

Uzupełnieniem łączności bezprzewodowej jest łączność telefoniczna kablowa, jednakże ze względu na niewielką ilość telefonów końcowych oraz długich i częstych okresów ich niesprawności funkcjonalność tego środka łączności w niewielkim stopniu może być wykorzystana do celów alarmowych.

Dojazd do terenu parku jest możliwy drogami asfaltowymi i lokalnymi utwardzonymi. Sieć dróg prowadzących w głąb kompleksów leśnych jednak  nie w pełni umożliwia dostęp pojazdów kołowych do wnętrza lasu. Głównie są to drogi gruntowe 
i linie podziału powierzchniowego odcinkami piaszczyste podmokłe lub bagienne.

KATASTROFY I AWARIE

Ocena zagrożeń powodziowych powiatu warszawskiego zachodniego.

Przez teren powiatu przepływają niewielkie rzeki: Utrata, Rokitnica, Lipkowska Woda oraz kilka kanałów najczęściej zlokalizowanych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Wymienione rzeki i kanały stwarzają lokalne zagrożenia zalewowe. Północną granicą terenu powiatu warszawskiego zachodniego jest rzeka Wisła stwarzająca największe zagrożenie powodziowe. Zagrożone są: miasto Łomianki oraz mniejsze miejscowości i wsie zlokalizowane wzdłuż koryta rzecznego Wisły w obrębie gminy i miasta.

Największe zagrożenie występuje w momencie przerwania wału i wylania tzw. „wody 100-letniej”. Prawdopodobieństwo zalania w takiej sytuacji obejmuje teren gminy o powierzchni ok. 38 km2, m.in. zalane zostanie ok. 90 % powierzchni miasta Łomianki, w tym częściowo Dąbrowa i Łomianki Dolne oraz miejscowości (wsie): Sadowa, Dziekanów Polski, Dziekanów Nowy, Dziekanów Leśny, Kępa Kiełpinska, Kiełpin.

W chwili wystąpienia powodzi zalaniem zagrożone są ważne obiekty i instalacje na terenie gminy Łomianki, tj.: gazociąg 
(na długości: Wólka Węglowa - Łomianki Dolne), ropociąg (na długości: Mościska - Łomianki Dolne), trasa Warszawa-Gdańsk, oczyszczalnia ścieków, miejskie ujęcie wody oraz Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym.

Zagrożenie ludzi podczas powodzi – szacuje się na ok. 17 000 osób.

Analizy potwierdzają, że zagrożone przez Rzekę Utratę jest miasto Błonie, gdzie dochodzi do lokalnych podtopień terenów osiedli mieszkaniowych. Lokalne podtopienia spowodowane silnymi opadami atmosferycznymi występują na terenach gmin: Izabelin, Stare Babice, Łomianki, Ożarów Maz. i Błonie.

Zagrożenia powodziowe na trenie powiatu warszawskiego zachodniego, może wystąpić przede wszystkim w rejonach:

1.      przejazdu przez wał przeciwpowodziowy na zakolu rzeki Wisły, na wysokości miasta Łomianki, gdzie pozyskiwany jest piach wiślany,

2.      terenów przybrzeżnych rzek Utraty i Łasicy, stanowiących największe zagrożenia podczas opadów atmosferycznych 
i przyczyniających się do powstawania rozlewisk na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego,

3.      kanału ożarowskiego w rejonie Warszawskiego Rynku Rolno-Spożywczego w Broniszach  oraz hipermarketu „Tesco”, gdzie oczyszczone i uregulowane brzegi kanału powodują bardzo szybki spływ wody w odcinki jeszcze nieuregulowane, a tym samym spiętrzanie i wylewanie wód w rejonie miejscowości Ołtarzew,

4.      gminy Błonie, gdzie na zagrożenie powodziowe może wpłynąć odprowadzenie wód z oczyszczalni ścieków do rzeki Rokitnicy

5.      gminy Łomianki, gdzie prowadzenie zabudowy na terenie przywala – poniżej dopuszczalnej granicy tj. 0,7 m  jest przyczyną podsiąkania i zalewania posesji,

6.      w miejscowości Truskaw, gdzie mała przepustowość (nieuregulowanie) Kanału Zaborowskiego powoduje w okresie intensywnych opadów duże rozlewiska wodne.                              

Na terenie powiatu znajdują się następujące budowle i urządzenia przeciwpowodziowe:

A.     wał przeciwpowodziowy:

-          ziemny biegnący wzdłuż rzeki Wisły od osiedla Buraków przez całą gminę do granic gminy Czosnów;

-          długość: 10,65 km;

-          kilometraż: 526,7 - 537,35 km;

-          wysokość względna (nad poziom sąsiadujących z wałem gruntów):  3,5 - 5 m
w zależności od poziomu terenu sąsiadującego z wałem;

-          szerokość korony - 3 m;

-          bezpośredni nadzór, kontrolę i konserwację wału prowadzi Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Rejonowy Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim.

 B.     śluza w Dziekanowie Leśnym:

-          śluza wbudowana w wał przeciwpowodziowy - betonowy przepust przechodzący pod wałem przeciwpowodziowym, zabezpieczony po obu stronach wału betonowymi przyczółkami;

-          od strony jeziora przepust zabezpieczony kratą metalową wychwytującą duże zanieczyszczenia mogące spowodować zatkanie przepustu;

-          od strony rzeki Wisły dwa samoczynnie zamykające się zawory - metalowe klapy
z przeciwwagą, które pod wpływem wzbierającej w rzece Wisła wody i zmiany kierunku przepływu samoczynnie się zamykają, odcinając przepływ wody pomiędzy jeziorem Dziekanowskim i rzeką Wisła;

-          w okresie wezbraniowym - śluza samoczynnie się zamyka odcinając wpływ wody z rzeki Wisła do jeziora Dziekanowskiego;

-          poza okresem wezbraniowym - odpływ nadmiaru wody z jeziora Dziekanowskiego
i połączonego z nim rowem melioracyjnym ciągu jezior starorzecza Wisły (m. in. jez. Kiełpińskiego, Fabrycznego, Pawłowskiego) do rzeki Wisły;

-          bezpośredni nadzór, kontrolę i konserwację śluzy prowadzi Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Rejonowy Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim.

 Zagrożenia skażeniem promieniotwórczym 

Na terenie powiatu warszawskiego zachodniego nie występują zagrożenia skażeniem promieniotwórczym.

  IV       WNIOSKI i UWAGI

Przedstawiona w niniejszej ocenie sytuacja w zakresie stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu warszawskiego zachodniego – przy uwzględnieniu skali mogących wystąpić zagrożeń wskazuje na konieczność podjęcia następujących działań :

1.      Ograniczenia względnie wyeliminowania ruchu pojazdów przewożących szczególnie niebezpieczne TSP, a także paliwa (ciekłe i gazowe) do stacji paliw na terenie Warszawy w godzinach największego natężenia ruchu.

2.      Kontynuowania działań kontrolno-rozpoznawczych w obiektach użyteczności publicznej i zbiorowego zamieszkania, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów przeznaczonych na pobyt dużych grup ludzi (kościołów itp.), jak również egzekwowania terminowego wykonania nałożonych na właścicieli zarządców bądź użytkowników obowiązków zawartych 
w decyzjach administracyjnych,

3.      Prowadzenia systematycznego rozpoznawania zagrożeń (przynajmniej raz w roku) w zakładach i obiektach stosujących 
i magazynujących substancje niebezpieczne mogące spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska, w szczególności 
w zakładach, które w myśl postanowień ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska powinny mieć opracowane zewnętrzne lub wewnętrzne plany operacyjno-ratownicze.

4.      Prowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych wśród społeczeństwa, w zakresie podnoszenia świadomości o zagrożeniach (pożarowych, powodziowych itp.),


*** ZAWSZE GOTOWI RUSZYĆ NA POMOC ***

© 2005-2015 "firestarmedia"
Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color