STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

JRG BŁONIE

OSP W POWIECIE

FORUM DYSKUSYJNE

KIEROWNICTWO

TELEFONY DO KP

WYDZIAŁ OPERACYJNY

PSK ZACHÓD

REGULAMIN PSK

REJONY CHRONIONE

NUMER 112

SŁUŻBA PREWENCJI

ZAGROŻENIA POWIATU

KWATERMISTRZOSTWO

ZAMÓWIENIA PUBLICZ.

KADRY

REGULAMIN KP PSP

EMERYCI I INNI

HISTORIA KP PSP

MIEJSCOWOŚCI

STATYSTYKI

DOJAZD

LINKI

ELEKT. SKRZYNKA POD.

KSIĘGA GOŚCI

PETYCJEGENEZA (HISTORIA)

POWOŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ
I JEDNOSTKI RATOWNICZO – GAŚNICZEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
DLA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
ORAZ REALIZACJA INWESTYCJI BUDOWY STRAŻNICY W BŁONIU

Zasadniczym powodem  powołania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
– i  budowy strażnicy dla tej Komendy była konieczność zapewnienia właściwego rozmieszczenia jednostek PSP,
a tym samym  pokrycia  obszaru województwa mazowieckiego siecią straży.


Pierwsza Kadra KP PSP - 2001 rok

 Powiat warszawski zachodni /powstały w wyniku reformy administracyjnej kraju wprowadzonej w dniu 1.01.1999 r./
był w tym okresie jedynym powiatem w skali województwa i nielicznym w skali kraju na którego terenie nie funkcjonowały
w zasadzie żadne służb zespolonew tym również  profesjonalna zawodowa jednostka ochrony przeciwpożarowej.


st. bryg. Mariusz Jankiewicz

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Powiecie Warszawskim Zachodnim z siedzibą w Błoniu

01.01.2000. - 12.02.2009.


st. bryg. Tadeusz Wypychowski

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Powiecie Warszawskim Zachodnim z siedzibą w Błoniu

13.02.2009. - 15.01.2013.


Pierwszym formalnym aktem rozpoczynającym  proces organizowania  Komendy było mianowanie z dniem 1 czerwca 1999 r.
przez nadbrygadiera Romana Kaźmierczaka – ówczesnego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
województwa mazowieckiego - pełnomocnika ds. utworzenia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
Warszawa Zachód – bryg. mgr inż. Mariusza Jankiewicza.

W roku 1999 oprócz spraw związanych z rozpoczęciem inwestycji budowy strażnicy podjęte zostały prace związane
z opracowywaniem dokumentów dot. organizacji i zasad funkcjonowania przyszłej komendy.
I tak  w okresie od 1.06.1999 r. do 31.12.1999 r. bryg. Jankiewicz przygotowywał dokumenty organizacyjne przyszłej jednostki
w tym: jej regulamin, budżet na rok 2000, organizację stanowisk i tymczasowego miejsca pracy Komendy.
Równolegle prowadzone były również rozmowy dotyczące możliwości pozyskania i zatrudnienia funkcjonariuszy pożarnictwa,
którzy dotychczas pracowali w innych jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
Do dnia 31.12.1999 r. zakończono wszystkie prace związanie z organizacją i przygotowaniami do funkcjonowania Komendy ...


PSK Bronisze 1999/2000


PSK Bronisze 2002

Na tymczasową siedzibę Komendy Powiatowej PSP powiatu warszawskiego zachodniego zaadaptowany został obiekt
Starostwa w Broniszach przy ul. Kwiatowej 11. Pomieszczenia w tym obiekcie wyposażone zostały we wszelkie urządzenia,
oprzyrządowania i materiały umożliwiające ich poprawne funkcjonowanie.

Okres funkcjonowania tam Komendy i Powiatowego Stanowiska Kierowania potwierdził, że była to decyzja niezwykle ważna 
i potrzebna. Istnienie administracji z zakresu ochrony przeciwpożarowej na szczeblu powiatu było niezbędne
w celu właściwego utrzymania i poprawy bezpieczeństwa ...
Należy przypomnieć w tym miejscu, że to właśnie Rada Powiatu uchwałą z dnia 10 listopada 1999 zwróciła się
do Komendanta Wojewódzkiego PSP o powołanie Komendanta Powiatowego, a tym samym o rozpoczęcie funkcjonowania
z dniem 1.01.2000 roku Komendy Powiatowej PSP dla powiatu warszawskiego zachodniego.
W efekcie tej intencyjnej uchwały ówczesny Komendant Wojewódzki PSP woj. mazowieckiego nadbrygadier Roman Kaźmierczak
- Decyzją nr 1091/99 z dnia 29 grudnia 1999 r. powołał z dniem 1 stycznia 2000 r. na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP
w powiecie warszawskim zachodnim bryg. mgr inż.  Mariusza Jankiewicza.


widok od strony "Polbity" - czerwiec 2000 rok


widok z tyłu - październik 2000 rok


widok od strony bramy - 2001 rok


widok od strony bramy - 2004 rok


wykonanie docieplenia i elewacji - 2008 rok


widok strażnicy - grudzień 2008


Kadra KP PSP Błonie w kwietniu 2009 roku.
Zdjęcie wykonano po uroczystości przekazania obowiązków Komendanta Powiatowego PSP.

Od początku swojego istnienia Komenda realizuje wszystkie zadania jakie wynikają z Ustaw o Państwowej Straży Pożarnej,  
O Ochronie Przeciwpożarowej, Statutu Powiatu i innych ustaw i przepisów wykonawczych ….
Wszyscy jesteśmy przekonani, że w okresie minionych 5 lat Komenda dobrze służyła i służyć będzie nadal wszystkim tym,
którzy takiej potrzeby oczekują.
Lokalizacja – umiejscowienie przyszłej strażnicy Komendy określona została na podstawie wielu analiz i ocen występujących
tu zagrożeń, statystyki i geografii  zdarzeń w latach 1994-1998 oraz analizą czasów dojazdów do zdarzeń
jednostek ochrony przeciwpożarowej ...
W konsekwencji tego oraz wymiernej, bardzo dużej pomocy władz samorządowych miasta i gminy Błonia,
a szczególnie Burmistrza Pana Janusza Adamskiego  - przekazano pod budowę obiektu grunty
w Błoniu przy ul. Lesznowskiej 20 A – gdzie rozpoczęto jego budowę.

W okresie od 1.06.1999 r. do 1.06.2000 r. zrealizowano szereg prac związanych z przygotowaniem dokumentacji
i opinii niezbędnych do rozpoczęcia tej inwestycji.  Efektem tych prac było opracowanie koncepcji i założeń,
przygotowanie specyfikacji, dokumentacji przetargu na wyłonienie /w drodze przetargu - zgodnie z ustawą o zamówieniach
publicznych/ wykonawcy dokumentacji projektowej i kosztorysowej tego obiektu, oraz inwestora zastępczego.
W wyniku przetargu ustalono, że wykonawcą projektów i kosztorysów tej inwestycji będzie firma ROBIPROJEKT z Gliwic.
W okresie tym dokonano również szeregu  uzgodnień w wyniku których uzyskano wstępne decyzję o przydziałach:
energii elektrycznej, gazu, warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
wstępnych warunków zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków, technicznych warunków podłączenia
do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej, wyłączeniu gruntów /pod inwestycję/ spod produkcji rolnej
oraz dokonano niezbędne uzgodnienia warunków budowy instalacji i przyłączy w ZUD.

Należy podkreślić, że warunkiem rozpoczęcia inwestycji i wejścia na plac budowy było uzyskanie „pozwolenia na budowę”
– co nastąpiło w maju 2000 r. Koszty prac budowlanych obiektu – / bez wcześniejszych zakupów  inwestorskich
- 1 500 000,00 zł./
- określono na kwotę ok. 4, 8 mln zł netto.
W zakresie finansowania tej inwestycji nie występowały większe zakłócenia. Płatności realizowane były poprzez budżet
wojewódzki po uprzednim przedstawianiu faktur przez Starostwo Powiatowe.
Jedną z ważniejszych dat dla jednostki był 27 lipca 2000 r. w którym to dniu na placu budowy odbyła się uroczystość
wmurowania „kamienia węgielnego” – aktu erekcyjnego pod budowę obiektu - strażnicy Komendy Powiatowej
i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej.
W roku 2002 zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w sprawie finansowani inwestycji wieloletniej - budowy Strażnicy Powiatowej
Straży Pożarnej w Błoniu przedłużono realizację tej inwestycji na kolejne lata tj. 2002-2005. W uchwale tej określono,
że orientacyjny koszt realizacji całego zadania zgodnie z kosztorysami wynosić będzie  blisko 7 mln. zł
/w tym z budżetu państwa 5 mln zł/

Należy dodać, że w roku 2004 na kontynuowanie inwestycji i wyposażenia straży  udało się  pozyskać również dodatkowe
znaczne środki finansowe w tym m.in. z  budżetu  Powiatu -   kwotę 0, 5 mln zł.  oraz  kwotę 400 tyś zł.
 
jako dotację z Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA – bardzo serdecznie za to dziękujemy.
Dalsza realizacja inwestycji uzależniona jest jednak aktualnie od możliwości pozyskania kolejnych dodatkowych środków
finansowych. Reasumując powyższe szacuje się że do zakończenia całej inwestycji budowy strażnicy brakuje ok. 1, 5 mln zł.

W latach 2001, 2002 i częściowo 2003 r. harmonogram robót za zrealizowany został w zasadzie w  pełnym zakresie
- Umożliwiło to przeniesienie w połowie roku 2002 (13 września 2002 roku) do części parterowej tego budynku
Wydziału Zarządzania kryzysowego Spraw Obronnych i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego
oraz Komendy Powiatowej PSP  wraz z Powiatowym Stanowiskiem  Kierowania / z tymczasowej siedziby w Broniszach /.

Zafunkcjonowanie jednostki interwencyjnej JRG w obecnym miejscu możliwe było jednak dopiero z chwilą  pozyskania
strażackich etatów oraz wykonaniu pewnych prac adaptacyjnych pomieszczeń /części obiektu tj. wykonanie w całości części
parterowej budynku/,
zakupu  urządzeń i sprzętu pożarniczego oraz środków indywidualnego wyposażenia ratowników ...
Dzięki wydatnej pomocy ówczesnego Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego nadbryg, Wiesława Leśniakiewicza
z dniem 1.01.2004 r. - przyznano dla tej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej  PSP w Błoniu - 24 etaty. 
W roku 2004 udało się również:
Zakupić samochód operacyjny SOp – Ford Focus Kombi, średni samochód pożarniczy GBA Star-Man
/ z dofinansowaniem WFOŚiGW/, włączyć do eksploatacji w JRG / przekazanego z KP PSP Wołomin/
samochód specjalny - drabinę mechaniczną SD 44  - Magirus i  ciężki samochód gaśniczy GCBA  5/24 – Jelcz 014,
zakupić dwa zestawy  hydraulicznych narzędzi ratowniczych, pneumatycznych poduszki ciśnieniowe niskiego podnoszenia,
sprzęt burzący, piły i pilarki oraz zakupić  armaturę  pożarniczą.
W roku 2004 udało się również
zakupić umundurowanie i wyposażenie indywidualne 27 strażaków – ratowników.

 W zakresie spraw budowlanych :
·   wykonać kompleksowo we własnym zakresie dla potrzeb JRG -dodatkowo 6 pomieszczeń nie objętych zleceniem wykonania
w ramach środków inwestycyjnych oraz
wykonać sieć komputerową – ok. 10 tyś. zł.

Do wykonania pozostają jednak jeszcze / poza piętrem  w części administracyjno-socjalnej strażnicy/:

*       instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne wraz z oświetleniem zewnętrznym
*       instalacja dzwonkowa, zegarowa i tablice alarmowe oraz nagłośni nagłośnictwo...
*       uszczelnienie wszystkich bram garażowych oraz  montażu automatów, odbojów i instalacji sterujących otwieraniem 
         tych bram oraz dodatkowo wentylacji garażu z odciągami spalin.
*       wykonanie CO w pozostałej części obiektu wraz z oddaniem i zgłoszeniem do eksploatacji kotłowni.
*       wykonanie w pełnym zakresie posadzki w części  garażowej i warsztatowej strażnicy  ....
*       wykonanie utwardzonych  dojazdów / nawierzchni typu ciężkiego  ....
*       zniwelowanie  i uporządkowanie terenu wokół strażnicy – w tym wykonania terenów zielonych poza częścią utwardzoną
         placów, dojazdów i zbiornika wody deszczowej
*       wykonanie kolejnych stanowisk parkingowych / przed budynkiem od strony południowej /
        
wraz z chodnikami umożliwiającymi uruchomienie drugiego wejścia do budynku strażnicy
*       napraw ścian i podłóg powstałych w wyniku pęknięcia ławy fundamentowej oraz uszkodzonych chodników i dróg
         dojazdowych ... .
*   wykonanie elewacji budynku

Błonie, dnia 11.02.2005 r

Tak pisał w 2005 roku Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Mariusz Jankiewicz.
Dziś w roku 2012 zdecydowana większość tych prac została zakończona, wiele zrobiliśmy sami,
my strażacy z Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Błoniu.

Efekty tych prac można oglądać w różnych działach Naszej strony internetowej.

Jednocześnie gorące podziękowania należy złożyć Staroście Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
Zarządowi Powiatu i Radzie Powiatu.


*** ZAWSZE GOTOWI RUSZYĆ NA POMOC ***

© 2005-2015 "firestarmedia"
Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 w trybie true color