STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

JRG BŁONIE

OSP W POWIECIE

FORUM DYSKUSYJNE

KIEROWNICTWO

TELEFONY DO KP

WYDZIAŁ OPERACYJNY

PSK ZACHÓD

REGULAMIN PSK

REJONY CHRONIONE

NUMER 112

SŁUŻBA PREWENCJI

ZAGROŻENIA POWIATU

KWATERMISTRZOSTWO

ZAMÓWIENIA PUBLICZ.

KADRY

REGULAMIN KP PSP

EMERYCI I INNI

HISTORIA KP PSP

MIEJSCOWOŚCI

STATYSTYKI

DOJAZD

LINKI

ELEKT. SKRZYNKA POD.

KSIĘGA GOŚCI

PETYCJE

ODBIORY SKOKOCHRONÓW

W dniu 8 października br. przeprowadzone zostały procedury odbiorów
19 skokochronów dla jednostek ratowniczo – gaśniczych z terenu województwa mazowieckiego,

zadanie zostało zrealizowane przez Komendę Wojewódzką PSP
w Warszawie.

Procedura odbiorowa została podzielona na 3 części programowe, szkolenie zorganizowane przez

Wydział Logistyczny KW PSP w Warszawie, wykonawcę zamówienia firmę REKORD RESCUE

Sp. z o.o oraz część techniczną – odbiór faktyczny skokochronów.

Realizacja niniejszego przedsięwzięcia została zainicjonowana przez Mazowieckiego Komendanta

Wojewódzkiego PSP w związku z przeprowadzoną analizą, której głównymi założeniami były m. in.:

- konieczność doposażenia jednostek PSP w sprzęt ratowniczy,

- możliwe do uzyskania oszczędności finansowe i aspekty organizacyjne,

- minimalizacja wydatków związanych z serwisowaniem i przeglądami
ww. sprzętu,

- kumulacja zakupu dla 19 jednostek PSP w celu uzyskania najkorzystniejszej oferty cenowej,

- wsparcie jednostki nadrzędnej w zakresie realizacji kluczowego zadania.

 

W pracach komisji odbiorowych w imieniu Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

uczestniczył st. bryg. Piotr Równicki – Naczelnik Wydziału Logistycznego KW PSP w Warszawie

oraz mł. bryg. Robert Sałek – Zastępca Naczelnika Ośrodka Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie

Ponadto uczestnikami czynności odbiorowych byli przedstawiciele Komend Powiatowych

i Miejskich PSP (przyszli Użytkownicy skokochronów).

Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia pochodziły z Komendy Głównej PSP, Komendy

Wojewódzkiej PSP oraz środki finansowe zgromadzone na funduszu wsparcia PSP przekazane

od jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego. 

W wyniku zakończonych prac związanych z udzieleniem zamówienia publicznego cieszącego

się dużym zainteresowaniem potencjalnych Wykonawców (złożono 4 oferty przetargowe)

wybrano do realizacji kontraktu firmę REKORD RESCUE Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Juliusza

Słowackiego 9, 50-406 Wrocław jako najkorzystniejszą ofertę pod względem ekonomicznym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

>