STRONA GŁÓWNA

AKTUALNOŚCI

JRG BŁONIE

OSP W POWIECIE

FORUM DYSKUSYJNE

KIEROWNICTWO

TELEFONY DO KP

WYDZIAŁ OPERACYJNY

PSK ZACHÓD

REGULAMIN PSK

REJONY CHRONIONE

NUMER 112

SŁUŻBA PREWENCJI

ZAGROŻENIA POWIATU

KWATERMISTRZOSTWO

ZAMÓWIENIA PUBLICZ.

KADRY

REGULAMIN KP PSP

EMERYCI I INNI

HISTORIA KP PSP

MIEJSCOWOŚCI

STATYSTYKI

DOJAZD

LINKI

ELEKT. SKRZYNKA POD.

KSIĘGA GOŚCI

PETYCJE

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z INTERWENCJI

Informacja w sprawie uzyskania zaświadczenia z interwencji Państwowej Straży Pożarnej

 

Zaświadczenia ze zdarzeń, w których brały udział jednostki straży pożarnej wydawane są na bieżąco
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

 

Podstawa prawna do pobierania opłaty skarbowej za zaświadczenie wydawane na wniosek:

 

Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635
z późniejszymi zmianami)

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330)

 

Aby uzyskać zaświadczenie należy:

 

1. Uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł* w kasie Urzędu Miasta Błonie przy ul. Nowakowskiego 10 lub przelewem na konto numer 27 1020 1055 0000 9802 0024 2461 PKO BP S.A. VO/Warszawa w tytule przelewu wpisać „opłata skarbowa-wydanie zaświadczenia z interwencji PSP”

 

2. Wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia o interwencji Państwowej Straży Pożarnej, który można znaleźć na stronie komendy www.kppspblonie.pl w zakładce "Wydział Operacyjny", lub w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim z/s w Błoniu ul. Lesznowska 20A.

 

3.Wypełniony wniosek z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej można dostarczyć:

- osobiście w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim z/s w Błoniu ul. Lesznowska 20A

- za pośrednictwem poczty na adres: Komenda Powiatowa PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim ul. Lesznowska 20A, 05-870 Błonie

- za pośrednictwem skrzynki podawczej (wymagany podpis elektroniczny)

 

4. Zaświadczenie wydawane jest w jednym egzemplarzu w sposób wskazany przez wnioskodawcę na wniosku.

 

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych
i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej wymienionych w ustawie
o opłacie skarbowej.

 

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu trzech dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.

 

Dowód zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię pozostawia się w aktach sprawy.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia
o interwencji Państwowej Straży Pożarnej.

Do pobrania:

Wniosek o zaświadczenie o interwencji PSP PDF

Klauzula informacyjna PDF

Informacja w sprawie uzyskania zaświadczenia PDF

Wniosek Informacja i Klauzula wersja edytowalna DOC
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

   

>